อบต.เม็กดำ สารคาม เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน 4 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓  จำนวน  ๔  ตำแหน่งคือ

๑.  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

๒.  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

๓.  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

๔.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันศุกร์ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  โทรศัพท์  ๐๔๓-๗๒๓๙๐๐  หรือโหลด ประกาศสอบ อบต.เม็กดำ (2362) ไปศึกษารายละเอียดได้

This entry was posted in เอกสารทั่วไป and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *