ใบสมัครสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย)

ใบสมัครสมาชิก ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) ที่หลายท่านถามมาครับ ขอบคุณ อบต.โคกกลางที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ โหลดใบสมัครที่นี่

Posted in เอกสารทั่วไป | Leave a comment

อบต.ตำหรุ เพชรบุรี เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน

มีข่าวแจ้งมาจาก นุช อบต.โพธิ์ไร่หวาน เพชรบุรี ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้ ประกาศโหลดที่นี่ (1038)

Posted in เอกสารทั่วไป | Tagged , | Leave a comment

อบต.เม็กดำ สารคาม เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน 4 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓  จำนวน  ๔  ตำแหน่งคือ

๑.  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

๒.  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

๓.  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

๔.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  ๓ – ๕  จำนวน  ๑  อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันศุกร์ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  โทรศัพท์  ๐๔๓-๗๒๓๙๐๐  หรือโหลด ประกาศสอบ อบต.เม็กดำ (2362) ไปศึกษารายละเอียดได้

Posted in เอกสารทั่วไป | Tagged , | Leave a comment

ประกาศผลสอบ อบต.ทุ่งพระ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดสอบเปลี่ยนสายงานในตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ไปเมื่อวันที่  ๑๑ – ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔  นั้น  ขณะนี้  อบต.ทุ่งพระ  ได้ประกาศ ผลสอบ อบต.ทุ่งพระ (1801) แล้ว  เข้าไปโหลดได้ครับ

Posted in เอกสารทั่วไป | Tagged , , | 2 Comments

ประกาศสอบนักพัฒน์ อบต.ทุ่งพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ  3  ในตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2554  ถึงวันที่  3  ตุลาคม  2554  นี้  ผู้สนใจเข้าไปโหลด  ประกาศสอบนักพัฒนาชุมชน (2527)  ภาคผนวก ก(ใบสมัคร,หนังสือรับรอง) (3320)  ภาคผนวก ก-ข-ค (1540)  ได้  รายละเอียดสอบถามไปทาง  อบต.ทุ่งพระ

Posted in เอกสารทั่วไป | Leave a comment